Gereformeerde Kerk ‘De Voorhof’ Andel is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en publiceert haar gegevens op deze pagina.

Algemene gegevens

De Gereformeerde Kerk ‘De Voorhof’ Andel  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde van de landelijke kerk kunt u hier downloaden.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Andel.

Contactgegevens

Gereformeerde Kerk 'De Voorhof Andel'
Julianastraat 24
4281 NR Andel

T: 0183 441960
E: info@devoorhofandel.nl

Classis

Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne

Fiscale gegevens

RSIN: 002522846
KvK: 76350878 (kerk)
KvK: 76351076 (diaconie)

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de predikant en de ambtsdragers van deze gemeente: ouderlingen, diakenen en ouderling(en)-kerkrentmeesters. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden.

Het dagelijks bestuur, het moderamen van de kerkenraad, wordt gevormd door de voorzitter van de kerkenraad, de voorzitter van de diaconie, de voorzitter van het college van Kerkrentmeesters, de scriba van de kerkenraad en de predikant.

Doelstelling

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Gereformeerde in Andel  heeft haar opdracht als volgt verwoord in het beleidsplan: 
Een levende en groeiende gemeente is gericht naar boven, om Gods naam groot te maken; een levende gemeente is ook gericht naar binnen, naar elkaar, om elkaar op te bouwen. Dit is het grote gebod dat God ons heeft meegegeven. Als derde is een levende gemeente gericht naar buiten, om getuige te zijn van de levende Heer. Dat is de grote opdracht.

Beleidsplan 'De Voorhof Andel' 2019-2023

Het beleidsplan kunt u hier downloaden

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Naast de predikant zijn er geen medewerkers in loondienst. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten

Onze activiteiten, zoals de kerkdiensten, pastorale activiteiten, diaconale activiteiten, clubwerk, verenigingen, jeugdwerk, groeigroep, etc. worden vermeld in ons nieuwsblad Het Voorhofbulletin en op deze website van onze kerk. Daarnaast worden, naast de kerkdiensten, ook de bijzondere activiteiten via de plaatselijke pers bekend gemaakt.

Financiën

De begroting en de jaarrekening van de Gereformeerde Kerk zijn openbaar en worden gepubliceerd in het nieuwsblad 'Het Voorhof Bulletin'. Hieronder staat een verkorte weergave van de baten en lasten van de kerkelijke gemeente en de diaconie.

Periodiek Giften Formulier

NaamGrootteDatum
Formulier 'Overeenkomst periodieke gift ANBI'233 kB12-02-2019