De diaconie is een onderdeel van de kerkenraad. Leden van de diaconie en de kerkenraad worden bevestigd voor een periode van vier jaren. Gemiddeld genomen vinden zes diaconale vergaderingen per jaar plaats.

Daarnaast nemen alle leden van de diaconie deel aan de vergaderingen van de kerkenraad, die elke maand vergadert. De vergaderingen worden geopend met het lezen uit de bijbel met een daarbij behorende kleine meditatie en gebed. Sluiting van de vergadering gebeurt met dankgebed, lied of met een gedicht.

Activiteiten

De meest in het oog springende activiteit van de diaconie is het collecteren in de  Erediensten. Maar achter de schermen vinden heel wat meer activiteiten plaats. Waar staat de diaconie voor? In navolging van Jezus Christus willen wij de diaconale boodschap overbrengen op onze gemeente door oog en oor te hebben voor onze medemens, in het bijzonder voor groepen mensen die vergeten of veronachtzaamd zijn, die verdrukt worden of in de knel zijn geraakt.

Hulp bieden aan slachtoffers die getroffen zijn door fysiek- of  natuurgeweld. Binnen de eigen gemeente is geen of nauwelijks financiële nood bekend. Des temeer zien we de noden in de wereld en proberen daar onze helpende bijdrage aan te leveren.

De volgende activiteiten worden door de diaconie verder gedaan:

Heilig Avondmaal. De diaconie treft voorbereidingen en organiseert avondmaalsvieringen. Viermaal per jaar vindt er een avondmaalsviering plaats. De avondmaalscollecte is meestal bestemd voor een ramp- of een armoedebestrijding elders in de wereld. Ook in het bejaardenhuis de Notenhoff vindt er ‘s ochtends een avondmaalsviering plaats voor de ouderen die niet meer naar de kerk kunnen gaan. Dit is een heel mooie en intieme gebeurtenis.

Diaconale collectes. Een aantal van de collectes worden door PKN landelijk voorgeschreven. Deze collectes worden ingezameld en doorgesluisd naar het landelijk dienstencentrum van PKN. Daarnaast zijn een aantal collectes bestemd voor de exploitatie van de diaconie ter dekking van gedane giften en kosten uitgaven.

Werelddiaconaat. Naast de gebruikelijke landelijke collecte voor het werelddiaconaat, komt de diaconie jaarlijks in oktober bij U aan huis voor het uitdelen en ophalen (wisselen dus) van de spaarpiramides.

Schrijfacties. Eén keer per jaar wordt een schrijfactie georganiseerd om misstanden in de wereld aan de kaak te stellen en te bewerkstelligen dat onderdrukten geholpen worden.

Dankdag. Op dankdag wordt al het ingeleverde fruit tentoongesteld op het liturgisch centrum. Na afloop van de dankdienst wordt dit fruit gebracht naar de voedselbank in Sleeuwijk.

 

Kerktelefoon. De diaconie verzorgt ook de kerktelefoon van iedere kerkdienst en verspreidt die onder belangstellenden.

Verjaardagsfonds. Het verjaardagsfonds valt ook onder de diaconie. De opbrengsten per kwartaal worden aan diverse doelen beschikbaar gesteld.

Wijkteams. Leden van de diaconie hebben zitting in de wijkteams. Een wijkteam komt doorgaans tweemaal per jaar bij elkaar.

70+ dag. Ieder jaar wordt door de diaconie met leden uit de wijkteams een 70+dag georganiseerd. Deze gemeenteleden worden dan in de loop van de middag ontvangen voor een gezellig samenzijn. Er worden spelletjes en quizzen gedaan. Er wordt gezongen, er zijn voordrachten en wij sluiten af met een gezamenlijke stamppottenmaaltijd.

Financiële administratie.  De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester van de diaconie. IBAN van de diaconie is: NL22 RABO 0341 5174 53 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk.

Net-werk. In samenwerking met de kerken in Andel is een gezamenlijke dienstverlening opgestart onder de naam Net-Werk (voor nadere info zie het tabblad “Initiatief Net-Werk elders op deze website). Het is voor een levende gemeente en dorp belangrijk dat we naar elkaar omzien om samen een gemeenschap te vormen zodat we elkaar kunnen steunen en helpen op het moment dat het even wat moeilijker gaat.

Verder heeft de diaconie contacten met de ZWO-commissie en de Interkerkelijke Stichting Diaconale Dienstverlening.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de diaconie kunt u contact opnemen met:

Mia Groenenberg-Bouman (voorzitter)

U kunt ook een e-mail sturen naar diaconie@devoorhofandel.nl.