Kerkenraad

De kerkenraad is het centrale bestuursorgaan van onze gemeente. Zij bepaald onder andere het beleid in onze gemeente. Dit beleid is uitgewerkt in een beleidsplan. Het beleidsplan is voor het laatst vastgesteld in 2014 voor een periode van 4 jaar. Het
beleidsplan geeft inzicht in wie wij als Gereformeerde Kerk van Andel zijn, wat ons fundament is en welke richting we op willen.

De kerkenraad bestaat uit de voorzitter, de predikant, de scriba, zes diakenen, zes pastorale ouderlingen, twee jeugdouderlingen, twee ouderlingen kerkrentmeester. De kerkenraad vergadert iedere maand. De vergaderingen worden genotuleerd door een vaste notulist.