De kerkenraad is het centrale bestuursorgaan van onze gemeente. Zij bepaalt onder andere het beleid in onze gemeente. Dit beleid is uitgewerkt in een beleidsplan. Het beleidsplan is voor het laatst vastgesteld in 2019 voor een periode van 4 jaar. Het beleidsplan geeft inzicht in wie wij als Gereformeerde Kerk van Andel zijn, wat ons fundament is en welke richting we op willen.

De kerkenraad bestaat uit de voorzitter, de predikant, de scriba, zes diakenen, vijf pastorale ouderlingen, twee jeugdouderlingen en een ouderling kerkrentmeester. De kerkenraad vergadert iedere maand. De vergaderingen worden genotuleerd door een vaste notulist.