Het dagelijks bestuur of moderamen van onze gemeente bestaat uit: de voorzitter van de kerkenraad, de predikant, de scriba, een pastorale ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. Ook de notulist is bij deze vergaderingen aanwezig. Afhankelijk van wat wordt besproken is het ook mogelijk dat een vertegenwoordiger vanuit (een commissie in) onze gemeente aanwezig is.

Het moderamen vergadert iedere maand en indien nodig. Het moderamen heeft de bevoegdheid om lopende zaken af te handelen en besluiten te nemen die geen uitstel dulden, waarvoor ze later aan de kerkenraad, indien nodig, verantwoording aflegt.